www.108realestate.sk logo

Developeri plánujú vybudovať takmer 7 miliónov m² priemyselných priestorov. Nebudú sa vyhýbať ani hnedým poliam

Čo spája Karlovarský, Juhočeský, Liberecký a Ústecký kraj z hľadiska developerov priemyselných nehnuteľností? Nie je to dlhodobo najnižšia ponuka a stavebná aktivita, práve naopak. Podľa analýzy realitno-poradenskej spoločnosti 108 AGENCY by v týchto štyroch krajoch malo v najbližších rokoch pribudnúť najviac nových skladových a výrobných priestorov v pomere k ich súčasnému objemu. Celkovo poradcovia zmapovali developerské projekty v Českej republike s rozlohou viac ako 6,8 mil. m2 , ktoré sú v rôznych štádiách povoľovania a prípravy - od posudzovania vplyvov na životné prostredie, územného rozhodnutia/stavebného povolenia až po prvé realizačné práce. 54 % plánovaných projektov patrí trom developerom: CTP, Panattoni a Prologis.

Počet projektov vytvorených regeneráciou hnedých polí alebo konverziou starších nehnuteľností a lokalít sa zvyšuje. Vzhľadom na úbytok stavebných pozemkov a reguláciu výstavby na zelenej lúke bude tento trend pokračovať a zosilnievať. Podľa dostupných údajov agentúry CzechInvest sa v Českej republike nachádza viac ako 4 300 hnedých polí s rozlohou 132 km².

"Ústecký a Karlovarský kraj spája šanca čerpať významné finančné prostriedky na regeneráciu brownfieldov a zároveň sa v týchto regiónoch očakáva veľké hospodárske oživenie. Z pohľadu developerov pomôže Juhočeskému kraju dobudovanie diaľničnej siete - najmä nových úsekov D4 a prepojenie s Rakúskom," vysvetľuje Jakub Holec, riaditeľ 108 AGENCY.

Podľa 108 AGENCY objem moderných priemyselných plôch v Českej republike v tomto roku presiahne 12 miliónov metrov štvorcových. V reakcii na predchádzajúce dva veľmi silné roky, vyjadrené neustálym rastom dopytu nájomcov, sa v tomto roku dokončí viac ako 1 000 000 m2 novej výstavby. S výnimkou Vysočiny, kde je aktivita okrajová, je plánovaná výstavba rozložená do všetkých regiónov. Z hľadiska absolútnych čísel sa nová výstavba najviac týka Stredočeského kraja, ktorý zároveň dominuje súčasnému dopytu.

Podľa najnovších údajov agentúry CzechInvest sa dostupnosť rozvojových pozemkov, resp. plôch určených na prestavbu, zhoduje s potenciálom hospodárskeho rastu a cieľmi verejnej podpory. Vzhľadom na skutočnosť, že viac ako 50 % hnedých plôch má priemyselnú alebo poľnohospodársku históriu (1289 priemysel, 1242 poľnohospodárstvo), sú najhustejšie zastúpené v Ústeckom, Moravskosliezskom a Libereckom kraji. V prvých dvoch sa ťažký priemysel postupne likviduje. Karlovarský kraj je so svojimi zásobami týchto potenciálnych rozvojových oblastí v tesnom závese. Napríklad v okrese Sokolov majú hnedé polia najväčšiu priemernú rozlohu - 24,31 ha

"Už nefunkčné areály sa môžu opäť využívať na priemyselnú výrobu alebo spracovanie surovín. Plzenskému kraju a ďalším regiónom sa nakoniec naskytne nevídaná príležitosť s potenciálnou realizáciou tzv. gigafactory v Línii. Ústecký kraj potom môže vytvoriť zázemie pre ďalších dodávateľov a spracovateľov v súvislosti s uvažovaným začatím ťažby lítia na Cínovci a jeho následným spracovaním v elektromobilovom priemysle," domnieva sa Matěj Indra, vedúci oddelenia priemyselného a logistického lízingu spoločnosti 108 AGENCY, podľa ktorého bude výroba naďalej mierne prevyšovať dopyt po logistike.

Finančné zdroje EÚ by mali pomôcť obnove brownfieldov, ktoré sú z viac ako 60 % vo vlastníctve súkromných vlastníkov a vo štvrtine prípadov sú vo verejnom vlastníctve, v Moravskosliezskom, Ústeckom a Karlovarskom kraji. Výbornú polohu nevyužívaných budov alebo pozemkov veľmi často neutralizujú environmentálne alebo iné tlaky. Aj preto sú podľa údajov CzechInvestu developeri a investori opatrní a zameriavajú sa najmä na menšie projekty s objemom investícií do 60 miliónov Kč.

Ako však ukazujú údaje 108 AGENCY, mnohí developeri budú nútení vstúpiť do oblasti revitalizácie hnedých polí. Ponuka "čistých" rozvojových lokalít je veľmi obmedzená a bude sa zvyšovať len pomaly, ak vôbec. Zelené polia budú ďalej ovplyvnené pripravovanou legislatívou, ktorá by zakázala priemyselnú výstavbu na pôde s poľnohospodárskym hodnotením I a II. Trieda.