ADR (Accord Dangereux Routier)

Sklad, v ktorom sa skladuje tovar považovaný za nebezpečný (ADR je skratka odvodená z francúzskeho Dohovoru o cestnej preprave nebezpečného tovaru).

ADR je skratka odvodená z francúzskeho "Accord Dangereux Routier", čo znamená Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Sklad ADR je teda špeciálne vybavený sklad určený na skladovanie tovaru považovaného za nebezpečný, ako sú horľavé látky, toxické látky, oxidačné látky, rádioaktívne materiály atď. Tieto sklady sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísne bezpečnostné normy a regulačné požiadavky na manipuláciu a skladovanie nebezpečných materiálov.

Charakteristika skladov ADR:

  • Bezpečnostné opatrenia: Sklady ADR sú vybavené rôznymi bezpečnostnými systémami vrátane požiarnych hlásičov, hasiacich prístrojov, ventilácie a špeciálnych kontajnerov na skladovanie nebezpečných materiálov.
  • Označovanie a dokumentácia: Všetky nebezpečné materiály musia byť jasne označené v súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi predpismi. K materiálom musí byť priložená príslušná dokumentácia vrátane kariet bezpečnostných údajov a pokynov pre prípad nehody.
  • Školenie zamestnancov: Zamestnanci, ktorí manipulujú s nebezpečnými materiálmi alebo pracujú v skladoch ADR, musia absolvovať osobitné školenie o bezpečnej manipulácii s týmito látkami a o postupoch v prípade nehody. Prísne postupy a špeciálne vybavenie chránia zamestnancov a verejnosť pred možnými rizikami spojenými s nebezpečnými materiálmi.
  • Dodržiavanie právnych predpisov: Sklady ADR musia spĺňať množstvo vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a noriem, ktoré upravujú skladovanie nebezpečných materiálov.

Význam skladov ADR:

  • Prevencia poškodenia životného prostredia: Správne skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami minimalizuje riziko úniku alebo iných incidentov, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

Sklady ADR sú kľúčovou súčasťou logistických reťazcov zahŕňajúcich manipuláciu s nebezpečnými látkami a zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany pri skladovaní a distribúcii týchto látok.

Ďalšie termíny z okruhu

ADR (Accord Dangereux Routier) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať